zevenwouden
Home » Fraude

Fraude

Fraudebeleid

Over ons
Algemene Friese Schadeverzekeringsmaatschappij “Zevenwouden”, verder te noemen “wij”.

Fraudebeleid
De basis van verzekeren is vertrouwen. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen dat u ons altijd juist en volledig informeert.

Helaas blijkt dat een kleine groep verzekerden ons vertrouwen misbruikt. Door het plegen van fraude wordt de premiedruk verhoogd, wij vinden dit niet acceptabel. Daarom heeft Zevenwouden een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude.

Wat is fraude
Het opzettelijk misleiden van Zevenwouden bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, – prestatie of dienstverlening te krijgen.

Bij fraude kunt u denken aan onderstaande voorbeelden:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd;
 • het aanbrengen van veranderingen op aankoopnota’s.
 • meer declareren dan de daadwerkelijke schade.
 • een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.
 • opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.
 • een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voorkom misverstanden
Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet wat u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag?

Neem dan contact met uw adviseur. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Of als u niet weet welke informatie u aan Zevenwouden moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door even te bellen met uw adviseur voorkomen we samen misverstanden.

Vermoeden van Fraude
Als wij vermoeden dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Als we een onderzoek starten hanteren we de gedragsregels die hiervoor gelden. Bijvoorbeeld het recht van hoor- en wederhoor.

Welke informatie en/of middelen gebruiken wij bij een onderzoek naar een vermoeden van fraude?

 • We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
 • Digitaal onderzoek kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een vermoeden van fraude bij een verzekeringsaanvraag of een schademelding.
 • We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
 • We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongeval analyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen.
 • Wij schakelen voor sommige onderzoeken een extern onderzoeksbureau in. Zij moeten zich houden aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen.

Fraudecoördinator
Een (vermoeden) van fraude zal worden gemeld aan onze fraudecoördinator. Door middel van een multidisciplinaire aanpak zal worden nagegaan of er al dan niet werkelijk sprake is van fraude. Van het multidisciplinaire team maken in ieder geval deel uit:

 • Fraudecoördinator;
 • Fraude afdelingscontactpersoon;
 • Dossierbehandelaar;

Als voldoende informatie is verzameld zal worden besloten of er sprake is van fraude, en of de verzekerde daarmee geconfronteerd zal worden.

De taken van de fraudecoördinator zijn:

 • advisering over fraudebeheersing en ontwikkeling van preventiestrategieën: het geven van aanwijzingen aan bedrijfsonderdelen voor de invoering van maatregelen voor preventie, detectie en analyse van fraude en het beperken van de gevolgen van fraude;
 • toetsen van procedures om vast te stellen dat deze effectief zijn (bijvoorbeeld het proces voor productgoedkeuring, adequate administratieve organisatie;
 • alle fraudeonderzoeken te coördineren, bijbehorende processen te bewaken, functionarissen belast met onderzoeken direct (hiërarchisch of functioneel) aan te sturen en toe te zien op de objectiviteit van deze onderzoeken;
 • de centrale functionaris in de organisatie gericht op detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en (georganiseerde) criminaliteit en in relatie tot fraude- en (georganiseerde) criminaliteitsbestrijding zorg draagt voor alle wettelijke verplichtingen en regels van toezichthouders en dat daarbinnen ook aan zelfregulering ( b.v. Verbond van Verzekeraars), wordt voldaan;
 • fraudebewustzijn creëren: medewerkers bewust maken van de soorten fraude waarmee zij in hun dagelijkse werk geconfronteerd kunnen worden, door middel van regelmatige bewustzijn programma’s.

Wat doen wij bij fraude
Bij fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • informeren verzekerde over ons vermoeden van fraude;
  • De fraudeur stellen wij schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die wij nemen.
 • de schade wordt niet uitbetaald of, als deze al is uitbetaald, teruggevorderd;
 • alle verzekeringen van verzekerde worden beëindigd;
 • alle extra gemaakte kosten worden gevorderd;
  • Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard vergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) verhaald. Bovenop het standaard bedrag kan SODA namens Zevenwouden ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA vindt u op www.so-da.nl
 • melding aan Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (stichtingcis.nl);
 • melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.
  • Wij doen aangifte van fraude als wij fraude ontdekken. Wij doen ook aangifte als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden van fraude hebben.

Waarschuwingslijst
Bij geconstateerde fraude nemen wij de persoonsgegevens van de fraudeur op in het Incidentenregister. Met behulp van dit register ondernemen wij activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van Zevenwouden.

Wij kunnen na een belangenafweging de persoonsgegevens van de fraudeur eveneens opnemen in het Externe Verwijzingsregister. Dit register heeft de functie van een waarschuwingslijst. Het heeft tot doel financiële instellingen te beschermen tegen partijen die hen willen schaden of die op oneigenlijke gronden gebruik willen maken van hun diensten. Iedere aangesloten verzekeraar kan via de landelijke waarschuwingslijst geattendeerd worden op natuurlijke en rechtspersonen die zijn geregistreerd in verband met laakbaar of onrechtmatig handelen tegen een andere verzekeraar. Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert deze databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Aangifte bij de politie
Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, volgens het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

Fraude melden?
Heeft u vermoeden dat een verzekerde of een relatie van Zevenwouden fraudeert? Dan kunt u dat aan ons melden:

 • Per mail: specialezaken@zevenwouden.nl
 • Bellen met de afdeling speciale zaken kan tijdens kantooruren op 088-00 77 090
 • Anoniem leden? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem telefoon: 0800 7000

Bij het melden van een (vermoede van) fraude is het belangrijk is dat wij uw informatie aan het juiste dossier koppelen. Daarom vragen wij u altijd naar:

 • Schadenummer (indien bekend)
 • Naam, adres, geboortedatum van de betrokken persoon of personen waarop de fraude betrekking heeft
 • Hoe u aan deze informatie bent gekomen
 • Uw contactgegevens als u bereid bent aanvullende informatie aan Zevenwouden te verstrekken

Uw informatie komt op deze manier rechtstreeks terecht bij één van de coördinatoren fraudebeheersing terecht. De coördinatoren gaan zorgvuldig om met uw informatie. Meer daarover leest u in ons privacy statement.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons fraudebeleid? Dan kunt u een mail sturen naar onze fraudecoördinator.
Het e-mailadres is specialezaken@zevenwouden.nl.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
 • Sinds 1850
 • De onderlinge verzekeraar
 • Brandspecialist
 • Gevolmachtigden