zevenwouden
Home » Over ons » Privacy

Privacy

Zevenwouden privacy statement

Als u één of meerdere verzekeringen bij Zevenwouden aanvraagt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verstrekt u met name via uw adviseur aan ons maar het kan ook zijn dat u rechtstreeks per e-mail, gewone post of telefoon persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Zevenwouden hecht grote waarde aan een integere omgang met uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met uw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en ons gebouw. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Met dit Privacy Statement informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten.

Uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend zijn dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens en (IBAN)bankrekeningnummer. Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen verzekeringsovereenkomst met u aangaan.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor specifieke verzekeringsovereenkomsten verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Indien wij strafrechtelijke gegevens van u moeten verwerken dan vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming. Voor het accepteren of uitvoeren van onze verzekeringen (waaronder ook de afhandeling van letselschades valt) en andere (financiële) diensten, hebben wij in bepaalde gevallen informatie over uw gezondheid nodig. Soms hebben wij informatie nodig van uw arts. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben dan vragen wij daarvoor altijd vooraf uw toestemming. Bijzondere persoonsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en worden nooit met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de verzekeringsovereenkomst of wij dit op wettelijke grond verplicht zijn.

Medische gegevens zijn alle gegevens over uw gezondheid. Deze hebben wij slechts in sommige gevallen van u nodig. Bijvoorbeeld om te beslissen over uw aanvraag voor een verzekering of om schade af te handelen.

Als u minder dan acht jaar geleden in aanraking met justitie bent geweest kunnen wij u daarover vragen stellen. In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik worden ook gegevens vastgelegd. Hierbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Medische en strafrechtelijke gegevens worden alleen verwerkt door geautoriseerde personen met een geheimhoudingsplicht.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven.
  Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Voor financiële dienstverleners gelden diverse wettelijke verplichtingen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht u te identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht). Als gevolg van deze verplichtingen moeten wij bij u deze gegevens opvragen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan gevolgen voor u hebben. Als wij u niet kunnen identificeren dan kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Als wij geen of onjuiste gegevens over uw strafrechtelijke verleden ontvangen dan kunnen we geen overeenkomst met u aangaan of indien er al een overeenkomst is gesloten aan de hand van onjuiste verstrekte informatie, mogen wij deze beëindigen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer we een onderzoek naar mogelijke fraude doen. Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we u zoveel mogelijk.

Zevenwouden verwerkt tevens de persoonsgegevens ten behoeve van de veiligheid en integriteit van de verzekeringssector.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering
Wij werken volgens een verantwoord acceptatiebeleid. Om uw aanvraag voor een verzekeringsovereenkomst te kunnen behandelen vragen wij daarom geautomatiseerd informatie op bij de Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS) in Zeist door middel van het invoeren van uw postcode en huisnummer. Deze stichting beheert verzekeringsgegevens voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Onder strikte voorwaarden stelt Stichting CIS uw gegevens beschikbaar. Op basis van deze gegevens en gegevens uit (openbare) bronnen maken we een risico inschatting. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld tot een verzekeringspremie komen dat specifiek voor u is berekend maar ook om fraude tegen te gaan. Op het uitwisselen van deze gegevens is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS.
Indien er een afwijking in het reguliere aanvraagproces plaatsvindt, wordt deze afwijking altijd beoordeeld door een medewerker van Zevenwouden.

Extern Verwijzingsregister (EVR)
Financiële instellingen kunnen gedragingen van (rechts)personen die hebben geleid of kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen vastleggen in een Incidentenregister. Aan dit Incidentenregister is een Extern Verwijzingsregister gekoppeld. Dit Extern Verwijzingsregister bevat uitsluitend verwijzingsgegevens (bijvoorbeeld een naam en geboortedatum of KvK-nummer) naar het incidentenregister die onder strikte voorwaarden mogen worden opgenomen. Iedere financiële instelling die aangesloten is bij een van de deelnemende brancheverenigingen heeft toegang tot (een deel van) het Externe Verwijzingsregister.

Cookies
Wij kunnen tijdens uw bezoek aan onze website informatie over u verzamelen door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat we op uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaan. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek op onze website. Wilt u meer weten over onze cookies? Lees dan onze cookiebeleid.

Email
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Dienstverlening door derden
Gegevens in het belang van uw verzekering die tot stand is gekomen via een adviseur kunnen wij ook met betreffende adviseur delen. In die situatie geldt in ieder geval dat dit uitsluitend gaat om verzekeringsgegevens die voor uw adviseur van belang zijn om u goed van dienst te kunnen zijn. Indien uw verzekering niet via een adviseur loopt, is dit niet aan de orde.

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureaus, medisch adviseurs of herverzekeraars. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wij schakelen soms andere bedrijven in om analyses en controles voor ons uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld marketingbedrijven, actuarissen of accountants. Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bijzonderheden over uw verzekering.

Uw privacyrechten
U hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vertellen u graag hoe u op uw rechten kunt beroepen.

Inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hierbij mag u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Om te controleren of het verzoek daadwerkelijk van u komt vragen wij u om uw identiteitsbewijs bij ons te laten zien. Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. In sommige gevallen heeft u ook het recht om vergeten te worden.

Recht op beperking van de gegevensverwerking, het recht op verzet en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op uw recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld in het geval van commerciële aanbiedingen of acties. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het belang van de verzekeringsovereenkomst, maar wij kunnen u wel vragen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek naar aanleiding van de behandeling van een schade en uw algehele tevredenheid over de organisatie. Dit doen wij om uw informatie te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te controleren en waar nodig te verbeteren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u gebruik maken van uw recht op verzet. Tot slot heeft u het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens dat u aan ons heeft verstrekt. U kunt op verzoek een kopie van ons verwachten in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm. Het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd en is een nieuw recht dat aan u is toegekend vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt zich beroepen op uw privacyrechten door een verzoek in te dienen bij door middel van een
e-mail aan fg@Zevenwouden.nl of schriftelijk naar:

Zevenwouden
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 910
8901 BS Leeuwarden

Als u een vraag hebt over uw verzekering dan is het belangrijk dat wij er zeker van zijn dat de vraag van u komt. Bij een telefonische vraag zullen onze medewerkers daarom controlevragen aan u stellen. Wanneer iemand anders namens u ons vragen stelt over uw verzekering kunnen wij pas vragen beantwoorden als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daartoe volgens wet- en regelgeving verplicht zijn.
In alle situaties zullen wij op zorgvuldige wijze controleren of wij met de juiste persoon van doen hebben en of deze persoon gemachtigd is om informatie in te winnen. Als uw verzekering via een adviseur loopt, verstrekken wij aan de adviseur slechts informatie die relevant is in het kader van de verzekeringsovereenkomst.

Toezicht
Een aantal instanties houdt toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP); houdt toezicht op de naleving van de AVG
 • De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector (onder andere het klantbelang)
 • De functionaris gegevensbescherming van Zevenwouden.

Nieuwe ontwikkelingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd door ons wanneer daar noodzaak toe is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites.

Vragen of klachten
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar fg@Zevenwouden.nl. Wilt u direct uw klacht melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens? Wij vinden dat erg jammer, wij hadden graag met u een afspraak gemaakt om uw klacht te bespreken om tot een goede oplossing te komen. In dit geval kunt u uw klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast 27 februari 2024.

Daarom kiest u voor Zevenwouden
 • Sinds 1850
 • De onderlinge verzekeraar
 • Brandspecialist
 • Gevolmachtigden